Algemene voorwaarden

1. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst gesloten tussen BEETINY en de wederpartij, tenzij van deze algemene voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BEETINY, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden BEETINY en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met BEETINY zijn overeengekomen.

2. Offertes:

Alle offertes worden schriftelijk of elektronisch gedaan. Alle offertes uitgegeven door BEETINY hebben een geldigheidsduur van dertig dagen. Wanneer deze periode verstreken is, vervalt de offerte. BEETINY kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte of een onderdeel van de offerte een kennelijk vergissing of verschrijving bevat. Bijvoorbeeld door opmerkelijk verschillen tussen het geleverde grondplan en de bijhorende offerte. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of nabestellingen.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand door de tijdige aanvaarding van de offerte van BEETINY door de wederpartij. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd tenzij de beide partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Beëindiging van de overeenkomst:

BEETINY en de wederpartij kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk beëindigen met wederzijdse toestemming. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is BEETINY gerechtigd om de reeds gemaakte kosten terug te vorderen aan de wederpartij.

5. Wijziging van de overeenkomst:

BEETINY zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig met goed vakmanschap uitvoeren. BEETINY heeft het recht om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren. Wanneer dit het geval is, heeft BEETINY het recht om na elke fase te factureren en hiervoor betaling te verwachten alvorens te beginnen aan de volgende fase. Wanneer de betaling niet verricht wordt, heeft BEETINY het recht de overeenkomst op te schorten. De wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en instructies die noodzakelijk zijn voor de tijdige uitvoering van de overeenkomst. Indien dit niet gebeurt, heeft BEETINY het recht om de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor de wederpartij.

6. Offertes:

Deze worden steeds uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien niet uitdrukkelijk een prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk gepresteerde uren en het uurtarief van BEETINY.

7. Levering:

Levering ten aanzien van de wederpartij vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de wederpartij. De levering vindt plaats op het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij is verplicht om de gekochte zaken uit de overeenkomst af te nemen om het moment dat tussen BEETINY en de wederpartij is overeengekomen.

Indien de wederpartij de levering weigert of nalatig is in het verstrekken van gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en kosten van de wederpartij. De wederpartij zal dus in dit geval alle aanvullende gemaakte kosten verschuldigd zijn. Indien het transport, de plaatsing en installatie niet door BEETINY georganiseerd worden, kan BEETINY niet aansprakelijk worden gesteld voor schadegevallen die tijdens dit proces veroorzaakt zouden worden zoals daar zijn glasbreuk, thermische breuken en andere.

8. Leveringstermijn:

De levering zal plaatsvinden binnen een door BEETINY opgegeven termijn. Indien voor de levering van de zaak een bepaalde termijn overeengekomen of opgegeven is, is deze termijn slecht indicatief en niet te beschouwen als een fatale termijn. Indien BEETINY van de wederpartij bepaalde instructies nodig heeft die noodzakelijk zijn voor de levering, kan de levering pas plaatsvinden wanneer deze instructies aan BEETINY worden bezorgd. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij BEETINY schriftelijk in gebreke te stellen waarbij BEETINY alsnog een redelijke termijn geboden wordt om de overeenkomst uit te voeren en de zaak te leveren.

9. Risico-overgang:

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het verkochte goed, gaat over naar de wederpartij vanaf het moment dat deze de goederen heeft ontvangen.

10. Betaling:

Betaling dient steeds te geschieden voordat de goederen worden uitgeleverd door overmaking op een door BEETINY aangewezen bankrekeningnummer. Een deel van de volledige betaling zal door BEETINY gevraagd worden als voorschot bij het afsluiten van de overeenkomst. De overeengekomen leveringsperiode gaat in vanaf het moment waarop de gelden van het voorschot door BEETINY ontvangen zijn. BEETINY en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt volgens bepaalde overeengekomen percentages. De wederpartij is niet bevoegd om op het verschuldigde bedrag enige tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van het in verzuim treden een rente verschuldigd van 5% per maand op het verschuldigde bedrag. Indien de wederpartij in gebreke of verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening tot koste van de wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijk executiekosten komen eveneens ten aanzien van de wederpartij.

Alle door BEETINY geleverde zaken in het kader van de overeenkomst, blijven eigendom van BEETINY tot op het moment dat alle verschuldigde gelden door de wederpartij voldaan zijn. Bij deze verschuldigde gelden zijn bovendien inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente alsmede schadevergoeding wegens het tekortschieten van de naleving van de overeenkomst door de wederpartij. 

11. Opschorting:

Indien de wederpartij de verplichtingen in de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft BEETINY het recht de overeenkomst op te schorten. Voorts is BEETINY bevoegd om schadevergoeding te vorderen.

12. Ontbinding:

Indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is BEETINY bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder gerechtelijke tussenkomst. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen ten aanzien van de wederpartij door BEETINY onmiddellijk opeisbaar. BEETINY is in geval van ontbinding niet aansprakelijk voor eventuele kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te kennen aan de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor de door BEETINY geleden schade.

13. Overmacht:

In geval van overmacht kan een tekortkoming niet aan BEETINY of aan de wederpartij worden aangerekend. In dit geval zijn beide partijen gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst geschieden. Onder overmacht wordt in dit geval verstaan, naast wat op het gebied van overmacht in de wet is vastgelegd, alle van buitenkomende oorzaken waarop BEETINY geen invloed kan uitoefenen en waardoor BEETINY niet in staat is om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

14. Garantie:

BEETINY garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst afgesloten tussen BEETINY en de wederpartij waarbij gebruik wordt gemaakt van goed vakmanschap en deugdelijk materiaal. BEETINY verstrekt enkel garantie op gebreken die ontstaan zijn door een fabrieks- en/of constructiefout waarvoor in dit geval de garantietermijn respectievelijk 2 en 5 jaar bedraagt. De geleverde producten kunnen natuurproducten bevatten die onderhevig zijn aan weersinvloeden. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit van de producten betekent echter niet dat deze niet voldoen aan de overeenkomst. Schade van het geleverde goed kan evenwel ontstaan door een verzakking van de ondergrond of door een onjuiste constructie van de wederpartij. Indien het voorgaande zich voordoet, vervalt de garantie en is BEETINY niet gehouden aan de vergoeding van eventuele schade. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of indien het gebrek een gevolg is van veranderingen die door de wederpartij of door derden zijn aangebracht.

De garantie vervalt eveneens indien een gebrek is ontstaan door het gevolg van omstandigheden waarop BEETINY geen invloed kan uitoefenen zoals daar onder andere zijn: weersomstandigheden. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de rekening van de wederpartij.

15. Onderzoek:

De wederpartij is gehouden de geleverde goeden op het moment van aflevering, of in ieder geval binnen de drie dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij wordt de wederpartij gehouden te onderzoeken of de kwantiteit en de kwaliteit van het geleverde goed overeenstemmen met wat is overeengekomen in de overeenkomst. Zichtbare gebreken en tekorten dienen binnen de drie dagen na levering, schriftelijk aan BEETINY gemeld te worden. Niet-zichtbare gebreken en tekorten dienen binnen de één dag na ontdekking daarvan aan BEETINY schriftelijk gemeld te worden. Het recht op een bepaalde teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het goed komt te vervallen indien de gebreken niet binnen de bovenvermelde termijn schriftelijk aan BEETINY worden gemeld. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de wederpartij BEETINY binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

16. Aansprakelijkheid:

BEETINY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. De wederpartij dient de schade waarvoor BEETINY aansprakelijk kan worden gehouden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen de acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk aan BEETINY te melden. Indien dit niet gebeurt, vervalt enig vergoedingsrecht van deze schade. Indien BEETINY aansprakelijk mocht worden gesteld voor enige schade aan de wederpartij beperkt deze zich eenmalig tot het maximale factuurbedrag of tot het bedrag waarvoor de verzekering van BEETINY aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat BEETINY overeenkomstig de verzekering draagt.

17. Privacy:

De gegevens van de wederpartij die aan BEETINY vertrekt worden, zullen door BEETINY zorgvuldig bewaard worden en nooit doorgegeven worden aan andere partijen.

18. Wijziging voorwaarden:

BEETINY heeft het recht om de algemene voorwaarden te eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten waarbij de wederpartij schriftelijk op de hoogte zal worden gebracht.

19. Geschillen:

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen behandeld worden voor de rechtbank.